10 Kasım 2017 uluslararasi finans

Uluslararası Finans

 

Uluslararası Finans (International Finance), finansal ekonominin önemli bir parçasıdır. En azından iki veya daha fazla ülkenin parasal etkileşimleri ile ilgili konuları temel olarak tartışmaktadır. Uluslararası finans, döviz kurları, dünyanın parasal sistemleri, doğrudan yabancı yatırım (DYY) ve uluslararası finansal yönetimle ilişkili diğer önemli konular gibi konularla ilgilenmektedir.

Uluslararası ticaret ve ticaret gibi uluslararası finans, işletmelerin, hükümetlerin ve kuruluşların ekonomik faaliyetlerinin ulusların varlığından etkilendiği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bilinen bir gerçektir ki ülkeler birbirlerinden genellikle ödünç para alırlar. Bu tür ticarette pek çok ülke kendi para birimlerini kullanıyor. Bu nedenle, para birimlerinin birbirleriyle nasıl kıyaslandığını anlamalıyız.

Not:  Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER), dikkat çeken uluslararası finans kuruluşlarından bazılarıdır.

Uluslararası ticarette katılımcı ekonomilerin büyümesi ve refahının artması en önemli faktörlerdir. Önemi, küreselleşme yüzünden birçok kez artmıştır. Bu meseleler, uluslararası finans olarak bilinen popüler makroekonomide yer almaktadır.

Uluslararası Finansın Önemi

Uluslararası finans, uluslararası ticarette ve ekonomiler arası mal ve hizmet alış verişinde kritik bir rol oynamaktadır. Birkaç nedenden dolayı önemlidir, en önemli olanlar makalemizde ele alınmıştır.

Uluslararası finans, döviz kurlarını bulmak, enflasyon oranlarını karşılaştırmak, uluslararası borç senetlerine yatırım yapmak hakkında fikir sahibi olmak, diğer ülkelerin ekonomik durumlarını tespit etmek ve dış pazarları yargılamak için önemli bir araçtır.

Döviz kurları, uluslararası finansta çok önemlidir, çünkü dövizlerin nispi değerlerini belirlememize izin verirler. Uluslararası finans, bu oranları hesaplamada yardımcı olur.

Çeşitli ekonomik faktörler uluslararası yatırım kararlarında yardımcı olur. Ekonomilerin ekonomik faktörleri, yatırımcıların paralarının dış borçlanma senetleri ile güvence altında olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olur.

UFRS’yi kullanmak, uluslararası finansın birçok aşamasında önemli bir faktördür. UFRS’yi kabul eden ülkeler tarafından yapılan mali tablolar benzerdir. Birçok ülkede benzer raporlama sistemlerini takip etmeye yardımcı olmaktadır.

Uluslararası finansın bir parçası olan UFRS sistemi, tek bir muhasebe standardında raporlama kurallarını izleyerek para tasarrufunda yardımcı olur.

Uluslararası finans, küreselleşme nedeniyle büyüdü. Bu itibarla tüm uluslararası organizasyonların temellerini anlamanıza yardımcı olabilir.

Uluslararası bir finans sistemi, ülkeler arasında barışı korur. Sağlam bir finans önlemi olmadan, bütün uluslar sadece kendi çıkarları için çalışırlardı. Uluslararası finans bu sorunun çözülmesine yardımcı olur.

IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası finans örgütleri, uluslararası finans anlaşmazlıklarının yönetiminde aracı rolünü üstlenmektedir.

Uluslararası bir finansal sistemin varlığı, aynı zamanda uluslararası finansal krizler ihtimali anlamına da gelir. İşte bu noktada uluslararası finans araştırması çok önem kazanmaktadır. Uluslararası finansal krizleri bilmek için, uluslararası finansal sistemin niteliğini anlamalıyız.

Uluslararası finans olmadan, çatışmalar ve dolayısıyla sonuçta ortaya çıkan bir karmaşa olma ihtimali açıktır. Uluslararası finans, uluslararası meseleleri disiplinli bir durumda tutmaya yardımcı olur.

Uluslararası Finansal Küreselleşme

Son yirmi yılda, mali ekonomiler giderek dünyayla bağlantılı hale geldi. Küreselleşmenin etkisi ekonominin her alanında hissedilmiştir. Finansal küreselleşme, ulusal ekonomilere, hem yatırımcılara hem de servet sahiplerine önemli faydalar sağlamıştır. Bununla birlikte, finansal piyasalarda da kırıcı bir etkisi söz konusudur.

Finansal globalleşme hakkında konuşurken, dikkate alınması gereken dört ana faktör vardır.  Bunlar:

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerleme: Teknolojik ilerlemeler, piyasa oyuncularının ve hükümetlerin finansal riskleri yönetmek için gerekli olan bilgiyi toplamada çok daha etkili olmasını sağlamıştır.

Ulusal ekonomilerin küreselleşmesi:  Ekonomik küreselleşme, üretim, tüketim ve yatırımları çeşitli coğrafi bölgelerde dağılmış hale getirdi. Uluslararası ticaretin önündeki engeller azaldığından, uluslararası mal ve hizmet akışları önemli ölçüde artmıştır.

Ulusal finansal ve sermaye piyasalarının liberalizasyonu: Serbestleştirme ve ulusal ekonomilerin küreselleşmesi son derece yaygın finansal yeniliklerle sonuçlandı. Bu durum uluslararası sermaye hareketlerinin büyümesini arttırmıştır.

Aracı hizmet sağlayıcıları arasındaki rekabet:  Teknolojik ilerlemeler ve finansal liberalizasyon nedeniyle rekabet artmıştır. Kurumsal yatırımcılar da dahil olmak üzere yeni bir banka dışı finansal kuruluş sınıfı ortaya çıkmıştır.

Sermaye Piyasasındaki Değişiklikler

Finansal küreselleşmenin itici gücü, ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının yapısında dört çarpıcı değişikliğe yol açmıştır.

Birincisi, bankacılık sistemleri aracılıktan çekilme sürecindedir. Finansal aracılık, banka kredileri ve mevduat yoluyla değil, ticarete konu menkul kıymetlerle daha fazla olmaktadır.

İkinci olarak, sınır ötesi finansman arttı. Yatırımcılar portföylerini uluslararası platformda çeşitlendirerek getirilerini artırmaya çalışmaktadırlar. Şu anda dünyanın en iyi yatırım fırsatlarını arıyorlar.

Üçüncüsü, bankacılık dışı finansal kuruluşlar, ulusal ve uluslararası piyasalarda bankalar ile rekabet ederek finansal araçların fiyatlarını düşürmektedir. Ölçek ekonomilerinden yararlanmaktadırlar.

Dördüncüsü, bankalar geleneksel işletmelerin ötesinde bir pazara eriştiler. Bu, bankaların gelir kaynaklarını ve risklerini çeşitlendirmelerini sağladı.

Finansal Globalleşmenin Faydaları ve Riskleri

Finansal küreselleşmenin en önemli yararlarından biri “kredi sıkışıklığı” riskinin son derece düşük seviyelere indirilmesidir. Bankalar baskı altındayken,  uluslararası sermaye piyasalarından para toplayabilirler.

Bir başka yararı, daha fazla seçenekle borç alanların ve yatırımcıların finansmanında daha iyi bir fiyat elde etmesidir. Şirketler yatırımları daha ucuza finanse edebilirler.

Dezavantajı, piyasaların şimdi aşırı derecede dalgalı olması ve finansal istikrar için tehdit oluşturmasıdır. Mali küreselleşme, uluslararası sermaye piyasalarındaki risk dengesini değiştirmiştir.

Finansal küreselleşme ile birlikte, yükselen piyasalardaki kredi değerli bankalar ve işletmeler vasıtasıyla borçlanma maliyetlerini azaltabilir. Bununla birlikte, zayıf veya kötü yönetilen bankalar ile gelişmekte olan piyasalar risk altındadır.

Finansal İstikrarın Korunması

1990’lı yılların krizleri, ihtiyatlı bir egemen borç yönetimi, etkili sermaye hesabı liberalizasyonu ve yerli finansal sistemlerin yönetiminin önemini gösterdi.

Özel finansal kuruluşlar ve piyasa oyuncuları, artık işletmelerini iyi idare ederek ve gereksiz risk almayı önleyerek finansal istikrara katkıda bulunabilir.

Finansal istikrar küresel kamu yararı olduğundan, hükümetler ve düzenleyiciler de bu alanda kilit rol oynamaktadır. Bu rolün kapsamı gittikçe uluslararasılaşımaktadır.

Uluslararası Finans” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir